Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Specjalnym nr 213 prowadzone są od roku szkolnego 2007/2008.

Na zajęcia WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka,  wydawanej  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opieką obejmujemy dzieci, u których wykryto niepełnosprawność - w wieku od 6 miesiąca życia  (po konsultacji ze specjalistami pracującymi w zespole WWR)  do momentu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia WWR prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład którego wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (pedagog specjalny,  terapeuta widzenia, terapeuta słuchu), psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej.

Odbywają się one na terenie przedszkola w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym, w sali doświadczania świata, na sali gimnastycznej,  w salach dydaktycznych.

Częstotliwość i długość zajęć zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach WWR prowadzone są indywidualnie z dzieckiem  lub z  grupą nie przekraczającą 3 dzieci (grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych).

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

- pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka

- zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

- pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

- pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności

- dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

-pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

- rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem

- pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka 

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

-  nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem (oddziałem przedszkolnym lub innym podmiotem), do którego uczęszcza dziecko i jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb

-opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

- ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka

-analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-  pedagogiczną

- karty  obserwacji dziecka zawierające ocenę sprawności dziecka dokonaną przez zespół specjalistów pracujących z dzieckiem oraz ocenę postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka - karty ukazują przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań

- dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem

- kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)

- kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika WWR w zakresie jego wizerunku

- zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

 

Zegar

Imieniny