Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Wczesne wspomaganie rozwoju

W Przedszkolu Specjalnym nr 213 od roku szkolnego 2007/2008  prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład którego  wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopadegog, rehabilitant, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Na zajęcia w ramach WWR  dzieci  przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Opieką obejmujemy dzieci  od 1 roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole  zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne (niepełnosprawność intelektualna, opóźniony nieharmonijny rozwój, różnorodne dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia zachowania, zespoły genetyczne, zaburzenia w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych).

Zajęcia w zakresie WWR odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, w salach dydaktycznych, sali doświadczania świata, sali gimnastycznej.

Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi do 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

- systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo zaburzeń rozwoju

- zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

- pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

- wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej

- pomoc dziecku w osiaganiu coraz większej samodzielności

- dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

- przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich

- pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

- rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzickiem

- pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka

 

Do zadań zespołu WWR należą:

- ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju

- opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego

- prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ZOZ, MOPS i innymi placówkami samorządowymi wspierającymi rodzinę

- współpraca na rzecz dziecka i rodziny z Centrum Wolontariatu, uczelniami specjalistycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-  pedagogiczną,

- kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)

- kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)

- dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem

- karty  obserwacji bieżących  ukazujące przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań.

Zegar

Imieniny