Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Program terapii muzyką i teatrem

Podstawą pracy przyjętego programu są:

 

 1. I.                   Cele wychowawczo-edukacyjne  zgodne z podstawą programową:

 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

„Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

 

 „ Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

oraz programem „Moje przedszkole” i programem własnym  dla grup rewalidacyjno - wychowawczych

 1. II.                Metody  pracy zaczerpnięte ze szkoleń i z literatury
 2. III.             Formy pracy odpowiadające zróżnicowanej wiekowo i intelektualnie grupie odbiorców
 3. IV.             Treści pracy opracowane przez zespół pedagogów specjalnych z Przedszkola Specjalnego nr 213

 

I. CELE WYCHOWAWCZO - EDUKACYJNE

 

            Celem prowadzonych w przedszkolu działań z zakresu teatroterapii i muzykoterapii jest szeroko pojęta edukacja i terapia wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem, a w szczególności:

- aktywizowanie  rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego, etycznego i estetycznego,

- wdrażanie do współpracy w grupie rówieśniczej i do nauki zachowań akceptowanych społecznie,

-  aktywizowanie poprzez współtworzenie,

- doskonalenie umiejętności wyrażania siebie, swoich potrzeb, uczuć, emocji w sposób społecznie akceptowany,

–                    wdrażanie do przystosowania się do zmian w najbliższym otoczeniu, do nowych sytuacji, miejsc, osób,

–                    podnoszenie poziomu wrażliwości artystycznej,

–                    kształtowanie umiejętności postrzegania rówieśników jako partnerów radosnej zabawy

–                    wypracowanie poczucia sprawczości i decydowania o sobie

–                    promocja pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku ludzi zdrowych, popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych  oraz przełamywanie stereotypów w myśleniu o niepełnosprawności

–                    pedagogizacja rodziców

 

II. METODY PRACY 

 

Podstawową metodą pracy jest muzykoterapia i teatroterapia.

Inne metody bądź elementy metod wykorzystywane przez pedagogów i psychologa w pracy teatroterapeutycznej:

- metody artterapii np.:  ekspresja plastyczna, zajęcia muzykoterapeutyczne

- Metoda Świąt wg M. Kwiatkowskiej

- zabawy z chustą Marty Bogdanowicz

- metody komunikacji alternatywnej

- metody relaksacyjne 

 

III. FORMY PRACY

 1. Przygotowywanie spektakli w ramach funkcjonującego przy przedszkolu Teatru Przemian skupiającego młodzież z grup rewalidacyjnych, dyrektora, nauczycieli, pomoce pedagogiczne, wolontariuszy.
 2. Prowadzenie regularnych zajęć muzycznych, ruchowych, relaksacyjnych, rytmicznych  i parateatralnych z wykorzystaniem kostiumów, masek, rekwizytów, oświetlenia, scenografii, efektów specjalnych z wykorzystaniem wytwornic śniegu, dymu, baniek oraz integracyjnych zajeć parateatralnych z udziałem pełnosprawnych rówieśników.
 3. Zajęcia z terapii bajką odbywające się w formie inscenizacji z wykorzystaniem kukiełek, masek, pacynek.
 4. Organizowanie przeglądów teatralnych.
 5. Występy na profesjonalnych scenach, w zaprzyjaźnionych placówkach oświatowych przed widownią zarówno osób zdrowych jak tez osób z  niepelnosprawnością.
 6. Przygotowywanie przedstawień teatralnych i okolicznościowych w wykonaniu dzieci i rodziców.
 7. Organizowanie corocznych zabaw karnawałowych i balów przebierańców.

 

 1. I.  TREŚCI

 

Zakres treści odpowiada potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym wychowanków. Przy realizacji tych treści należy wykorzystywać możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno – kulturowe oraz baza materialno-dydaktyczna placówki. Treści wiążą się często z tym, co wychowankom bliskie i dla nich ważne, np. świta, ważne wydarzenie społeczne, itp.

Program opracowany przez Agnieszkę Grabowska i Annę Zaręba -  nauczycielki Przedszkola Specjalnego nr 213

Zegar

Imieniny