Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Program nauczania i wychowania

W przedszkolu realizowany jest autorski program "Moje przedszkole" przygotowany przez zespół pedagogów i specjalistów pracujących w przedszkolu.

Program ten koreluje z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15.01.2009 Nr 4 poz. 14) oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

Zawarte w nim treści zostały zaadoptowane do specyfiki kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz autystycznych w warunkach przedszkola specjalnego, uwzględniając jego bazę lokalową i specjalistyczne wyposażenie.

Celem niniejszego programu jest stworzenie odpowiednich warunków służących zaspokajaniu potrzeb dziecka niepełnosprawnego, stymulujących uczenie się we wszystkich sferach rozwoju: umysłowego, społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego.

W założeniach programu ważne jest takie dobieranie treści do podejmowanych działań edukacyjnych – terapeutycznych, stymulacyjnych, by dzieci osiągnęły jak największą samodzielność w podstawowych obszarach funkcjonowania tj. w obszarze samodzielności, uspołecznienia, komunikacji, zabawy, rozwoju funkcji poznawczych oraz aby przygotować je do podjęcia edukacji w różnych typach szkół.

Program i jego konstrukcja dostosowana jest do specyficznych warunków w jakich działają małe grupy przedszkolne w placówce specjalnej. Daje on dużą samodzielność nauczycielowi, który na poziomie grupy w której pracuje konkretyzuje realizowane przez siebie cele i sposoby ich realizacji. Dokonuje tego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP, własnych badań, a także na podstawie informacji uzyskanych od rodziców/opiekunów dziecka. W badaniach pedagogicznych nauczyciel wykorzystuje zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną narzędzia oraz informacje uzyskane od specjalistów.

Zegar

Imieniny