Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością

Do grup przedszkolnych  uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do ich wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze. W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W wyznaczonym terminie należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola  oraz zgłosić się z wraz z nim na indywidualną konsultację w placówce.

 

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie  dziesięcioro uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel - pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Każdy uczestnik zajęć posiada indywidualny program edukacyjno - wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań, opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce. Rodzice dzieci otrzymują program do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.

 

Celem naszej pracy jest:

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju
 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
 • poznanie reguł bycia w grupie- jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
 • rozwój umiejętności poznawczych,
 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej
 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję - poznaję siebie i innych,
 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.

 

Oferujemy zabawę i naukę w małych zespołach z zastosowaniem różnorodnych metod pracy sprzyjających rozwojowi psychoruchowemu przedszkolaków.

W grupie tzw. „Zerówkowej" przygotowujemy podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej. Organizujemy wyjścia do kina, na basen, wycieczki. Przygotowujemy uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte z udziałem rodzin wychowanków. W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

 

Zegar

Imieniny