Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Specjalne nr 213 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ps213.szkolna.net/

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jak i strona Przedszkola Nr 213 w Warszawie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychz powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami :

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • teksty umieszczane na stronie są pisane w tekście łatwym do czytania.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość zmiany rozmiaru kontrastu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Kinga Mieczkowska e-mail: "ps213@edu.um.warszawa.pl" Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22643-75-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać  udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika  Praw Obywatelskich- https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek oraz teren Przedszkola Specjalne nr 213 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Teligi 1

02-777 Warszawa

 

 1. Budynek przy ul. Teligi 1 zajmują dwie placówki oświatowe. Siedziba Przedszkola Specjalnego nr 213 znajduje się na parterze.
 2. Na teren przedszkola prowadzą dwie furtki, które posiadają  na górze przycisk odblokowujący zabezpieczenie furtki.
 3. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę umieszczoną na wprost przedszkola, otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze dzwonek odblokowujący blokadę furtki.
 4. Aby wejść do budynku, należy pokonać 5 stopni a następnie drzwi otwierane automatycznie. Możliwe jest również skorzystanie z podjazdu.
 5. Na terenie budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 6. Przy budynku przedszkola znajdują się parking z czterema miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 7. Nie ma ograniczeń przebywania na terenie przedszkola z psem asystującym.
 8. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie przedszkola. W ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia potrzeby, przedszkole jest wstanie zapewnić kontakt z osobisty z tłumaczem języka migowego. 

Sposób dojazdu:

1. Najbiższa stacja metra- Metro Natolin  znajduje się w odległości  do ok 800 metrów. Dojście na perony metra możliwe jest za pomocą schodów lub windy.

2. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok 300 metrów (Przystanek Teligi ). Linie autobusowe ( 503, 148, 185, 179).

Plan działań na rzecz podniesienia dostępności:

1. Złożenie wniosku do Burmistrza Dzielnicy Ursynów o przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawmością np. łazienka dla gości.

2. Złożenie wniosku do Burmistrza Dzielnicy Ursynów o sfinansowanie urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową np. schodołazy, platformy schodowe.

3. Stworzenie planu ewakuacji dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością (wizualna + głosowa lub dotykowa).

4. Stworzenie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku (wizualna+ głosowa lub dotykowa).

5. Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola- głównych zadaniach za pomocą nagrania treści w polskim języku migowym ( w postaci pliku wideo).

6. Umieszczanie na stronie internetowej informacji całkowicie dostępnych cyfrowo. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 24.02.2021, 17:19

Zegar

Imieniny