Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Czym jest rytmika?

„Rytmika - to  (…) dziedzina nieograniczona limitem…(…)

… jest doświadczaniem muzyki ciałem,

staje się widzialna, kiedy się słucha…

 

Rytmika – to także pozwolić ciału śpiewać w przestrzeni:

w przód, w tył, w górę, w dół, w miejscu, na wspak, na ziemi…

 

Rytmika to także wyrażanie formy… całym ciałem,

solo albo z innymi, to również tworzenie choreografii.

 

Rytmika to wyrażanie swoich emocji…

strachu, radości, gniewu, czułości, smutku…

 

Rytmika to współuczestniczenie…

podanie ręki,

śpiewanie w chórze,

to bycie w harmonii z innymi.

 

Rytmika to szukanie przyszłości..

Rytmika jest radością…

Rytmika to poszukiwanie, by zamienić się…

w ogień, zwierzę, fachowca, osobistość…

 

Rytmika to nawiązywanie kontaktów…

akceptowanie innych, wspólne świętowanie.

 

Rytmika to udanie się w drogę odkrywania świata…

ucząc się tańców folklorystycznych,

słuchając muzyki innych narodów.

 

Rytmika to spotkanie ze sztuką i pięknem,

doświadczanie zmysłami,

stawanie się wrażliwym.

 

Rytmika, ona jest przeróżna…

to także relaksacje, poznawanie swego ciała,

wykonywanie muzyki,

eksplorowanie czasu…

 

Przyjdź do naszej rytmiki !”

 

(ze wstępu do Viens dans ma rytmique

I. Fauchez, R. Gianada, A-M. Godillot, G. Weber, Genewa 1992)

Tłum. Barbara Gruberne-Bernacka

 

        Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych. Dlatego też w naszym przedszkolu regularnie w każdej grupie odbywają się zajęcia z rytmiki

        Rytmika polegała na odtwarzaniu przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. Dzięki niej rozwijamy funkcje  intelektualne u naszych wychowanków i tj. podzielności uwagi, spostrzeganie, pamięć, umiejętność porównywania, analizy i syntezy prowadzące do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.

        Dla dzieci rytmika jest rozrywką integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą kształtuje się u nich postawę otwartości i współpracy, uwrażliwia na inne osoby, rozwija emocjonalnie dzieci.

 

Rytmika realizuje między innymi następujące cele:

  • Rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci
  • Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki
  • Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej
  • Rozwijanie sprawności słuchowo – głosowych i słuchowo – ruchowych
  • Rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego ,prawidłowej postawy i estetyki ruchu.
  • Wykształcenie u dzieci koncentracji, uwagi i spostrzegawczości, przystosowania się  do pracy w zespole, a co za tym idzie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania
  • Wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętność panowania nad własnym ciałem i jego ruchem
  • Ćwiczenie zachowań społecznych takich jak: umiejętność wchodzenia w relacje z drugą osobą; empatia; odpowiedzialność; samodzielność i przystosowanie się do grupy; poczucie własnej wartości; poczucie pewności siebie i zaufania do siebie; samostanowienie, decydowanie o sobie; samokontrola.

        Należy jednak pamiętać, że rytmika zawsze i w każdym ćwiczeniu oddziałuje całościowo na dzieci. Podczas prowadzenia ćwiczeń bezwzględnym warunkiem jest przyjazny, wspierający kontakt nauczyciela z dzieckiem. Ponadto ważne jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, dodania pewności siebie.

 „Rytmika” jest jednym z głównych środków terapeutyczno-wychowawczych, które w znamienny sposób doskonalą dysharmonie występujące w rozwoju dzieci.

        Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja, wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce i na ruch w otaczającym świecie.

Zegar

Imieniny