Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Program pracy dla grup rewalidacyjno - wychowawczych

PROGRAM AUTORSKI

DLA GRUP REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH PRZY PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 213

przyjęty na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola Specjalnego nr 213

z dnia 21.10.2008 r.

 

 

Podstawą pracy w grupach rewalidacyjno-wychowawczych są:

 

  1. Cele edukacyjne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym zawartą               w Rozporządzeniu MEN z dnia 4 stycznia 2001 r. i dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
  2. Metody  pracy zaczerpnięte z literatury Jacka Kielina, Małgorzaty Kwiatkowskiej       i innej literatury tematycznej.
  3. Treści pracy rewalidacyjno-wychowawczej opracowane przez zespół pedagogów specjalnych z Przedszkola Specjalnego nr 213

 

I. CELE EDUKACYJNE

 

Celem edukacji uczestników z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest: rozwijanie autonomii uczestnika niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz aby:

-          mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,

-          zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

-          był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie,

-          mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

 

II. METODY PRACY 

 

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Programy Aktywności -  M. i Ch. Knill

- metoda Porannego Kręgu wg Kielina

- praca z żywiołami wg Kielina

- Metoda Świąt wg M. Kwiatkowskiej

- Metoda F. Affolter

- elementy systemu korekcyjno-wyrównawczego Marianny Frostig

- zabawy z chustą Marty Bogdanowicz

- stymulacja polisensoryczna

- metody art-terapii (zajęcia teatralne, ekspresja plastyczna, zajęcia muzyczno-rytmiczne)

- metody komunikacji alternatywnej

- metody relaksacyjne

 

III. TREŚCI PRACY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Zakres treści pracy rewalidacyjno-wychowawczej w kształceniu uczestników                        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym uczestnika. Przy realizacji tych treści należy wykorzystywać możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno – kulturowe uczestnika oraz baza materialno-dydaktyczna placówki. Zakres treści ulega poszerzaniu w miarę nabywania przez uczestników wiadomości, umiejętności i sprawności.

 

1. Samodzielność i czynności życia codziennego:

-          kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu, dotyczących ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności fizjologicznych,

-          kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie.

 

2. Komunikacja:

-          wykorzystanie komunikatów pozawerbalnych,

-          poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji,

-          wypracowanie systemu komunikacji alternatywnej.

 

3. Motoryka duża:

-          zabawy i gry ruchowe służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej,

-          udział w zawodach sportowych i turystyce jako formie naturalnej rehabilitacji,

-          wykorzystanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym,

-          przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

4. Motoryka mała:

-          planowanie ruchów i nadawanie im celowości.

 

5. Funkcje poznawcze:

-          zapoznanie z najbliższym otoczeniem uczestnika,

-          rozwijanie percepcji wzrokowej,

-          rozwijanie percepcji słuchowej,

-          ćwiczenia pamięci – w szczególności dotykowej, ruchowej i słownej.

 

6. Socjalizacja:

-          aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,

-          przygotowanie uczestnika do pełnienia różnych ról społecznych,

-          wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia,

-          nawiązywanie więzi i relacji z innym ludźmi.

 

7. Twórczość artystyczna:

-          kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi i teatralnymi,

-          aktywność muzyczna, plastyczna i taneczna,

-          umiejętne stosowanie środków artystycznego wyrazu,

-          rozwijanie specjalnych uzdolnień i zainteresowań kulturalnych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny