Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa

 

Organizacja

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Godziny 7:00 – 8:00 i godziny 16:00-17:00 przewidziane są przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących.

Grupy rewalidacyjno – wychowawcze pracują od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są od poniedziałku do piątku w wymiarze dwóch godzin dziennie lub odpowiednio do potrzeb rodziny (na pisemny wniosek rodziców) tak, aby suma  wynosiła 20 godzin tygodniowo.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są zgodnie ze Standardem realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Przedszkolu Specjalnym nr 213.

Dobór dzieci i uczestników do grup odbywa się z uwzględnieniem ich potrzeb oraz rodzaju stopnia niepełnosprawności.

Liczba dzieci w grupie przedszkolnej wynosi od 6 do 10.

Liczba dzieci w grupie przedszkolnej dla dzieci z autyzmem wynosi od 2 do 4.

Liczba uczestników w grupie rewalidacyjno – wychowawczej od 2 do 4.

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i uczestników i wynosi od 15 do 35 minut.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i w porozumieniu z rodzicami.

W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci (np. ferie) dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami dzieci/uczestników, mogą ustalić inną organizację pracy grup, kierując nauczycieli do wykonywania innych zadań w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci i uczestników.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

- czas pracy poszczególnych grup,

- liczbę pracowników przedszkola,

- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i psychoedukacyjne dzieci  i uczestników, jest dostosowany do założeń programowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla niej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci i uczestników. Określa on czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, harmonogram zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz zajęć dodatkowych w danej grupie. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców. 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 7 sal zajęć dla poszczególnych grup, salę gimnastyczną, gabinet psychologiczny, 2 gabinety logopedyczne, łazienki, salę doświadczania świata, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, szatnię dla dzieci i personelu, plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw, sali gimnastycznej i sali doświadczania świata określają odrębne regulaminy.

Zasady odpłatności za pobyt dziecka lub uczestnika w przedszkolu i odpłatności za korzystanie za wyżywienie, także przez pracowników, ustalane są przez organ prowadzący.

Rodzice wnoszą opłatę za żywienie dzieci wg stawki dziennej, której wysokość  ustala dyrektor w porozumieniu z kierownikiem gospodarczym.

Za każdy dzień nieobecności dziecka lub uczestnika w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej po uprzednim powiadomieniu.

Odpłatność wnoszą rodzice każdego miesiąca w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola do kierownika gospodarczego lub na rachunek bankowy wydzielonego rachunku dochodów.

Przedszkole w miarę posiadanych środków finansowych pomaga rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w dofinansowaniu posiłków dla dzieci i uczestników.

Informacje

Liczba wyświetleń: 130
Utworzono dnia: 20.03.2018

Historia publikacji

  • 20.03.2018 09:33, Administrator
    Edycja strony: Organizacja
  • 20.03.2018 09:27, Administrator
    Dodanie strony: Organizacja