Dnia 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego       i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Uchwała wprowadziła od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska/budzet-oswiaty/6163-nowa-uchwala-dotyczaca-oplat-za-przedszkola 

Postanowienie ogólne:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest realizowana w Przedszkolu Specjalnym nr 213 od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00

Opłata za wyżywienie

- 4 posłki (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek) - 8,50 zł
- 3 posiłki (śniadanie+II śniadanie+obiad) - 6,80 zł

- 1 posiłek (obiad składajacy się z dwóch dań) - 4,25 zł

Opłatę za żywienie uiszczamy do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca:

- na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061. Jako odbiorcę przelewu wpisujemy:  Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Teligi 1, 02–777 Warszawa

- bezposrednio w przedszkolu u kierownika gospodarczego.

Nie pobiera się opłaty za żywienie od dnia nieobecności dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (w dniu nieobecności do godz 08:20).

Nieobecności dziecka można zgłaszać drogą telefoniczną pod numerem tel. 22 643 75 59 lub mailową na adres nieobecnips213@gmail.com

Informacji o wysokości opłat udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 22 643-75-59

Składka na Radę Rodziców

Składka pobierana jest wg deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.

Składkę można opłacać bezpośrednio w przedszkolu.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 479

Utworzono dnia: 08.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Opłaty

07.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Opłaty

07.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Opłaty

07.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Opłaty

08.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Opłaty